Vol 4, No 2 (2016)

DOI: http://dx.doi.org/10.32832/kreatif.v4i2

Daftar Isi


Halaman Sampul
Ade Hendri Hendrawan, S.Kom., M.Kom
Mamun Johari2, Mohammad Subchan
Dora Bernadisman
Muhamad Sohari
Partono Siswosuharjo, Agus Setya Sundayana
Bayu Adhi Prakosa, S.Kom., M.Kom, Cepi Maulana